รวมอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งอุปกรณ์จริงและอุปกรณ์เสมือน (Virtual Device)
รวมไปถึงกล้องและซีนต่างๆโดยแยกเป็นหมวดๆ ตาม Filter ด้านซ้ายมือ

หน้าต่าง โซน(Section) และห้อง(Room) ต่างๆ

เปรียบบ้านหนึ่งหลังจะมีส่วนประกอบดังนี้ เช่น

Sention Floor 1

 • Room Living
 • Room Kitchen
 • Room Restroom

Section Floor 2

 • Room Master Bedroom
 • Room Kid Bedroom
 • Room Restroom

เป็นต้น

หน้าต่างรวมอุปกรณ์ต่างๆจัดแยกตามโซนและห้อง

เมื่อกด Add or Remove device ( ด้านซ้ายมือ )

 • Add Device : เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบ
 • Add a Camera : เพิ่มกล้องเข้าสู่ระบบ (ใช้ Plugin แทนได้)
 • Add Virtual Device : เพิ่มอุปกรณ์เสมือนเข้าสู่ระบบ
 • Delete Device : ลบอุปกรณ์ออกจากระบบ (หรือทำการ Reset Factory Default อุปกรณ์)

หน้าต่างรวมซีนต่างๆจัดแยกตามโซนและห้อง

เมื่อกด Add scene ( ด้านซ้ายมือ )

 • Magic Scene : ซีนรูปแบบง่ายๆ 1 เงื่อนไข 1 การกระทำ
 • Graphic Blocks Scene : ซีนระดับกลาง 1 เงื่อนไข (หลายตัวแปรได้) หลาย การกระทำ (สั่งงานได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • LUA Scene : ซีนระดับสูง สามารถทำงานได้หลายเงื่อนไขและหลายการกระทำในซีนเดียว ตัวอย่าง LUA Scene

หน้าต่างการวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยรวมหรือแยกแต่ละอุปกรณ์ได้

อุปกรณ์เสมือนที่มาในรูปแบบสำเร็จรูป ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ iot ต่างๆได้

SMS Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการส่ง SMS (ใช้งานไม่ได้ในเมืองไทย)

Alarm Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยว่าเมื่อเกิดเหตุจะให้ระบบตอบรับอย่างไร เช่น เปิดไฟ ปิดม่าน เปิดไฟกระพริบ ส่งข้อความแจ้งเตือน บันทึกภาพนิ่งจากกล้องที่อยู่ในระบบส่งเข้าอีเมล์ เป็นต้น

Heating Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการควบคุมระบบปรับอุณหภูมิ

AC Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการควบคุมระบบปรับอุณหภูมิ

Humidity Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการควบคุมระบบปรับความชื้น

Sprinkles Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

Event Panel

 • หน้าต่างตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลัง

Variables Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ (ใช้งานในระบบซีน)

Notifications Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าข้อความที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ใช้งานในระบบซีนและระบบ Alarm Panel)

Localisation Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าตำแหน่งละติจูด ลองติจูดของสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในระบบซีน

Linked Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ต่างๆ เช่นระบบ Video Gate คือการเชื่อม ตัวรับ-กล้อง-ประตู เข้าด้วยกัน

VoIP Panel

 • หน้าต่างการตั้งค่าโทรศัพท์ผ่าน IP

General

 • หน้าต่างข้อมูลต่างๆของ Home Center ตัวนี้ รวมไปถึงหน้าต่างแสดง Firmware ใหม่

Access Control

 • หน้าต่างการตั้งค่าผู้ใช้งานในระดับต่างๆ ซึ่งสามารถตั้งค่าสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์แยกตามผู้ใช้งานได้

Backup & Recovery

 • หน้าต่างการสำรองข้อมูล

Diagnostics

 • หน้าต่างข้อมูลสมรรถนะต่างๆของ Home Center

Gateway Connections

 • หน้าต่างการรวมระบบของ Home Center มากกว่า 1 หนึ่งเข้าด้วยกัน

LAN Settings

 • หน้าต่างการตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์ค

Location

 • หน้าต่างการตั้งค่าเวลาและตำแหน่งที่ตั้งของ Home Center

Notification Center

 • หน้าต่างแสดงเหตุการณ์ต่างๆในของระบบ

Wizard HC

 • หน้าต่างการตั้งค่าโดยมีตัวช่วยของ Home Center

Z-Wave Network

 • หน้าต่างการตั้งค่าระบบ Z-Wave