Film Capacitor

การใช้งาน

ป้องกันไฟย้อน, ไฟตกค้าง มักเกิดกับไฟ 2 ทาง ตรวจสอบโดยไขควงวัดไฟดิจิตอล จะเห็นว่าเมื่อปิดไฟแล้ว ค่าที่วัดได้ไม่เป็น 0 (อาจมีประมาณ 50-110)

การติดตั้ง

ต่อคร่อมระหว่าง S ที่ต้องการกับ Neutral