Level 1

Inbox > outbox

Level 2

Inbox > outbox โดยใช้ loop jump

Level 3

หยิบจากบนพื้นไปใส่ Output โดยต้องการคำว่า B U G

Level 4

ทำที่ละคู่ โดยสลับ 1-2 3-4 ไปเรื่อยๆ

ex. 1 2 3 4
output =  2 1 4 3

ex. 1 8 O J
output = 8 1 J O

Level 5

Coffee Time

Level 6

ทำที่ละคู่ โดยเอา 1+2 3+4 5+6

ex. 1 2 3 4
output =  3 7

ex. 4 7 3 1
output = 11 4

Level 8

เอาค่ามา x3 แล้วส่งไป Output

Ex. 1 2 3 4
Output = 3 6 9 12

Ex. 2 -4 3 0
Output = 6 -12 9 0

Level 7

Output คือ ทุกตัวที่ไม่ใช่ 0

Level 10

เอาค่ามา x8 แล้วส่งไป Output

Ex. 1 2 3 4
Output = 8 16 24 32

Ex. 2 -4 3 0
Output = 16 -32 24 0

Level 9

Output แต่ 0

Level 12

เอาค่ามา x40 แล้วส่งไป Output

Ex. 1 2 3 4
Output = 40 80 120 160

Ex. 2 -4 3 0
Output = 80 -160 120 0

Level 11

ทำทีละคู่ โดยเอา 2-1 แล้วต่อด้วย 1-2

Ex. 1 2 3 4
Output = 1 -1 1 -1

Ex. 2 5 6 -3
Output = 3 -3 -9 9

Level 13

ทำทีละคู่
หากเหมือนกัน ให้เลือกเอาสักอันไปใส่ Outbox
หากไม่เหมือนกัน ข้ามไป

Ex. 1 2 3 3
Output = 3

Ex. 2 -2 3 0 6 6
Output = 6

Level 14

ทำทีละคู่
ตัวไหนมากกว่า เอาไปใส่ outbox
หากเท่ากันให้เลือกเอาสักอันไปใส่ Outbox

Ex. 1 2 3 3
Output = 2 3

Ex. 2 -2 3 0 6 6
Output = 2 3 6

Coffee

Level 17

ทำทีละคู่
หากมีค่าเป็นบวก + หรือติดลบ – เหมือนกัน ให้เอา 0 ไปใส่ Outbox
หากไม่เหมือนกัน ให้เอา 1 ไปใส่ Outbox

Ex. 1 5 -2 3 4 -7 -1 -2
Output = 0 1 1 0

Level 16

หากเป็น + โยนใส่ outbox
หากเป็น – ทำให้เป็น + แล้วใส่ outbox

Ex. 4 -4 5 0 -7
Output = 4 4 5 0 7

 

Level 19

นับขึ้น หรือ นับลงในทุกตัว แล้วส่งไป output ทุกตัวจน 0
เช่น 5 ก็ส่ง 5 4 3 2 1 0 แล้วก็ไปตัวถัดไป

Ex. 4 -5
Output = 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 0

Level 20

ทำทีละคู่
โดยเอามา x กันแล้วส่งผลลัพธ์ไปยัง output

Ex. 7 5 9 7 2 0
Output = 35 63 0

Level 22

ทำเลข Fibonacci โดยค่าสุดท้ายไม่เกินเลขจากใน Inbox
Fibonacci คืออะไร คลิกที่นี่
มันคือเลขถัดไปคือผลบวกของ 2 จำนวนก่อนหน้า
1 1
1 1 2
1 1 2 3
1 1 2 3 5
1 1 2 3 5 8

Ex. 10
Output = 1 1 2 3 5 8

Ex. 21
Output = 1 1 2 3 5 8 13 21

Level 21

หยิบมา + กันเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ 0 จึงเอาค่าที่ได้ไปใส่ output
หากเจอ 0 เลยใส่ 0 ทันที

เช่น

4 5 1 0 7 5 2 0
output = 10 14

1 2 3 0 0 3 4 0
output = 6 0 7

Level 24

ทำทีละคู่ เอาค่า 1 มา หาร 2 เหลือเศษเท่าไหร่ส่งไป output

เช่น

4 5 1 0 7 5 2 0
output = 4 0 2 0

9 4 9 3 4 7 0 9
output = 1 0 4 0

Level 23

เลือกค่าที่น้อยที่สุดจนกว่าจะเจอ 0 จึงเอาค่าที่ได้ไปใส่ output

หากเจอ 0 เลยใส่ 0 ทันที

เช่น

4 5 1 0 7 5 2 0
output = 1 2

1 2 3 0 0 3 4 0
output = 1 0 3

Level 26

ทำทีละคู่ เอาค่า 1 มา หาร 2 ได้เท่าไหร่ส่งออก output

เช่น

4 5 1 0 7 5 2 0
output = 0 0 1 0

5 4 8 4 4 5 0 8
output = 1 2 0 0

Level 25

เอาเลขจาก inbox มา + ตัวที่ลดลงไปเรื่อย
เช่นเลข 3 คือ 3+2+1 output คือ 6

เช่น

3 4 0 2 9
output = 6 10 0 3 45

Level 28

ทำทีละ 3 เลข ส่งไป output จากน้อยสุด ไป มากสุด

เช่น

7 5 2 1 5 8 -5 7 1 -4 5 2
output = 2 5 7 1 5 8 -5 1 7 -4 2 5

Coffee

Level 29

หยิบตัวอักษร ที่ตำแหน่งเลขใน Inbox แล้วส่งไปที่ output

Level 30

เริ่มหยิบจากเลขใน Inbox ส่งไปที่ outbox
แล้วหยิบไปที่ inbox ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเลข 0
โดยที่ 0 ไม่ต้องหยิบ

ex 7
output = T A R

Level 31

จากตัวแรกจนถึง 0 ส่งไป outbox ไล่จากหลังไปหน้า

Ex. Y O U 0 B R A 0
Output = U O Y A R B

Level 32

เอาจาก Inbox มานับว่าตัวนั้นมีอยู่บนพื้นกี่ตัว

Ex.
Inbox = A
Floor:
A B C D E
B A T M A
N N A K A

Outbox = 5

Coffee

Level 34

ส่งทุกอย่างไป Outbox ยกเว้น สระ ( A E I O U )

Ex. T O O L M A N
Output = T L M N

Level 36

มีอยู่ 2 คำใน Inbox (เว้นด้วย 0)
ให้หาว่าคำใดมาก่อนหากเรียกตามตัวอักษร
ก็ส่งคำนั้นไป Outbox ก่อน

Ex. BAD 0 BATMAN 0
Output = BAD BATMAN

Level 35

ส่งทุกตัวไปยัง Outbox โดยหากเจอตัวซ้ำให้ทิ้งไป

Ex. C E D B E C A
Output = C E D B A

Level 38

ส่งแต่ละตัวเลขของ Inbox ไปยัง Outbox

Ex. 784 3 64 75
Output = 7 8 4 3 6 4 7 5

Level 37

บนพื้น แต่ละคู่จะประกอบไปด้วย
1. ข้อมูล(ตัวอักษร)
2. ตำแหน่ง(ชี้ไปยังตัวถัดไป)

จาก Inbox ไปหยิบตัวอักษรส่งไปยัง Outbox
หลังจากนั้นก็ไปหยิบตัวถัดไป(โดยหยิบจากตัวชี้ตำแหน่งก่อนหน้า)
ทำไปเรื่อยๆจนเจอ ตำแหน่งที่ ติดลบ(-1)

1 2 3 4 5
===========
E 10 C -1
A 4 S 6

Ex. 1
Output = E S A C
Ex. 6
Output = A C

Level 40

Prime Factor หรือตัวประกอบเฉพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านที่นี่

คือส่งตัวประกอบที่เป็นเลขจำนวนเฉพาะของ Input ไปยัง Output

Ex. 6
Output = 2 3

Ex. 25
Output = 5 5

Ex. 18
Output = 2 3 3

Ex. 22
Output = 2 11

Level 39

ส่งตำแหน่งของ Inbox ไปยัง Output
โดยส่งคอลัมน์ก่อนแล้วตามด้วยแถว
0  1  2  3
0  0  1  2  3
1
 4  5  6  7
2  
8  9  10 11
3
12 13 14 15

Ex. 6 12
Output = 2 1 0 3

Level 41

เอาตั้งแต่ตัวแรกถึง 0 จาก Inbox มาเรียง
แล้วส่งจากน้อยไปมาก หรือ A ถึง Z

12 7 50 0 H A T 0
Output = 7 12 50 A H T