การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ FIBARO

การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ Fibaro ผ่านทาง SmartPhone

เข้าหน้า HC Setting ผ่านทางรูปฟันเฟือง

เลื่อนลงมากดที่ปุ่ม Add device

กด Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ Add

เมื่อเริ่มนับเวลาให้กด B-Button ที่ตัวอุปกรณ์ 3 ครั้งภายในเวลาที่กำหนด
ตำแหน่ง B-Button ของแต่ละอุปกรณ์

ลักษณะของ Home Center กำลังทำการตอบรับคำขอ Add

ทำการเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ

เลือก Type ของอุปกรณ์แล้วกด Next

ตั้งชื่ออุปกรณ์ แล้วกด Next

เลือกห้องที่จะนำอุปกรณ์ไปใส่ไว้
หากไม่มี ท่านสามารถไปที่หัวข้อ
การเตรียมโซนและห้องก่อนการเพิ่มอุปกรณ์

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ Fibaro