วิธีการสมัคร FIBARO ID ( ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก FAQ )

กรอกอีเมล์ที่ต้องการสมัคร

กรอก Password ที่ต้องการใช้งาน
ต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่
ต้องมีตัวอักษรตัวเล็ก
ต้องมีตัวเลข
ต้องมีอักขระพิเศษ(!, @, #, $, %)

ยืนยัน Fibaro Account ในอีเมล์

ทำการ Login เข้าหน้า Fibaro ID อีกครั้ง

คลิกที่ Remote Access

คลิก Log in

กด Accept

กด Add HC

กรอก Serial และ Mac Address จากหน้า Configuration ใน Web interface

หากสำเร็จจะขึ้นหน้าดังกล่าว

เปิด Mobile App แล้วกด Connect

กรอก Fibaro ID

กรอกรหัสผ่านของ Fibaro ID

กรอก Username และ Password ของ Home Center
Default คือ
User : admin
Password : admin

Login สำเร็จ