การ Refresh network data

เข้าที่ Setting

เลือกหัวข้อ Refresh network data